Textiltermék-összeállító

TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Textiltermék-összeállító
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:400 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők
fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók
tanulásszervezési feladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati
beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai
lehetnek:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladat megoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése,
∙ Házi feladat ellenőrzése,
∙ Írásbeli felelet.
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és
tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:nem kapcsolódik
□ kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a
megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés nem záróvizsgával zárul.
Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt.
A tudásmérések feladatait a képző intézmény állítja össze az
alábbiak szerint:
Az első két tananyagegység végén a résztvevők tudásfelmérés
keretében zárófeladatsort oldanak meg, a harmadik
tananyagegység esetén a tudásmérés a textiltermékek műszaki
dokumentációjának és a vezetett munkanaplónak a bemutatását
jelenti.

A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó
követelményszintek:
● Megfelelt
● Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
● Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
● Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.
A résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a
sikeres (legalább 51%-os) követelményszintet.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(80 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.