Digitális alapkompetenciák fejlesztése

DIGITÁLIS ALAPKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Digitális alapkompetenciák fejlesztése
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:30 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő
értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy
a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladatmegoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése.
A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és
tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:□ nem kapcsolódik
kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a
megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzéshez záró (szummatív) értékelés kapcsolódik: a képzés
záróvizsgával zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra.

A záró feladaton megszerezhető minősítések:
● Megfelelt
● Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
● Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 50%-os
teljesítmény
● Nem felelt meg: a záró feladaton elért 49% vagy az alatti
teljesítmény.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(6 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.