Demencia gondozó

DEMENCIA GONDOZÓ SZAKMAI KÉPZÉS

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Demencia gondozó
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:600 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők
fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, valamint az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli és szóbeli, illetve gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladatmegoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése,
∙ Házi feladat ellenőrzése,
∙ Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:□ nem kapcsolódik
kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):

A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a
megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül
megtartásra és két részből áll.

A záróvizsga írásbeli feladatait a képző intézmény állítja össze az
alábbi témakörökből:
● az interprofesszionális együttműködés (meghatározása,
jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés),
● a demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak és
patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a
kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a
demencia stádiumai, a BPSD tünetek),
● a demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei
(prehospitális beavatkozások),
● a gondozási környezet kialakítása,
● a demenciával élő személlyel történő kommunikáció,
● a demenciával élő személy gondozásának irányelvei és
módszerei,
● a demenciával élő személyt érhető abúzus formái és
előfordulási lehetőségei,
● a spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek,
● az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös
tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi
kihívásra,
● a személyközpontú gondozás módszerei /Legjobb Barát
modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az
én-támogató hozzáállás/,
● demenciával élők foglalkoztatási módszerei,
● a biztonságos otthoni és intézményi környezet
kritériumai,
● a haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása,
● a gyászfeldolgozás szakaszai,
● a demenciával élő személy érdekképviseletének
lehetőségei.

A résztvevő által készített Záródolgozat és prezentáció
bemutatása.

A Záródolgozat főbb fejezetei:
● A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető az
SZMSZ alapján, továbbá személyi és tárgyi jellemzők bemutatása maximum 1 oldal terjedelemben.
● A gyakorló intézményben a demens ellátás protokolljának
bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben.
● Egy kiválasztott demenciával élő személy és a körülötte
végzett gondozási tevékenység bemutatása.

A kiválasztott demenciával élő személy szükségletei listájának
feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből, gondozási- és
foglalkoztatási terv készítés maximum 7 oldal terjedelemben.
A tartalmi részben szabadon marad a témakiírás és a választás
szabadságának lehetősége, ami azt jelenti, hogy a képzésben részt vevő maga választja ki, hogy a demens ellátáson belül melyik protokollt mutatja be, milyen gondozási tevékenységeket emel ki, illetve ki milyen stádiumban lévő demenciával élő személyt gondozásának bemutatását választja.

A Záródolgozat formai követelményei:
● minimum 5, maximum 10 A4-es oldal,
● Times New Roman 12-es betűméret,
● 1,5 sortávolság.

A záródolgozat kötelező melléklete az összefüggő 80 órás
szakmai gyakorlat naplója és az arról szóló igazolás.

A Prezentáció tartalmi követelményei:
● Megegyezik a záródolgozat főbb fejezeteinek szakmai
tartalmával.
● Elvárás, hogy a fotódokumentáció, szkennelt
dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az
releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a
vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó,
szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a
forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.
● A prezentáció elsődlegesen a képzésben résztvevők
személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs
készségét, képességét hivatott bemutatni.
A Prezentáció formai követelménye:
● A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 5,
maximum 10 dia.
A záróvizsgán megszerezhető minősítések:
● Megfelelt
● Nem felelt meg
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
● Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
● Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

A záródolgozatot a Programkövetelményben meghatározott
kritériumok szerint a képző is értékeli.
Az intézmény a zárófeladat eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, a sikeres záróvizsga végén a Záródolgozat és prezentáció egy eredeti példányát visszaadja a résztvevőnek.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(120óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.